Mandarin(P): yī, yǐ
Mandarin(Z): ㄧ, ㄧˇ
Korean(Eum): 의 [ui]
Korean(H/E): 의지할 의
Japanese(On): い, え [i, e]
Japanese(Kun): よる [yoru]
Cantonese: ji1
Vietnamese: y
Hist. Tang: *qiəi, qiəi
------------------------------------------------------------
Definition: rely on, be set in; consent, obey a wish
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.6]
Total strokes: 8
Radical: ()
Frequency: 3
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F9D
Big Five: A8CC
GB 2312: 5032
JIS X 0208-1990: 1645
KSC 5601-1989: 7578
Cangjie: OYHV
Four-corner Code: 2023.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10152.080
Kang Xi: 0102.180
CiHai: 103.602
Morohashi: 00607
Dae Jaweon: 0217.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I yī (1) (形声。 从人, 衣声。 甲骨文字形。 人在衣中。 本义: 靠着) (2) 同本义 [lean on] 依, 倚也。 《说文》 依, 恃也。 《广雅》 白日依山尽, 黄河入海流。 王之涣《登鹳雀楼》 依柱而笑。 《史记·刺客列传》 空游无所依。 唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》 极贫无所依。 清·方苞《狱中杂记》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — I yī 〡 〔《廣韻》於希切, 平微, 影。 〕 1.倚;靠。 《詩‧小雅‧采薇》: “駕彼四牡, 四牡騤騤。 君子所依, 小人所腓。” 陳奐 傳疏: “君子所依, 謂依於車中者也。 依, 猶倚也。” 《左傳‧定公四年》: “﹝ 申包胥 ﹞立, 依於庭牆而哭, 日夜不絕聲, 勺飲不入口七日。” 2.引申為倚仗, 仗恃, 仰賴。 《書‧君陳》: “無依勢作威, 無依法以削。” 《國語‧晉語二》: “隱悼播越, 託在草莽, 未有所依。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: yi 解释: 1. 靠着、 倚傍。 说文解字: “依, 倚也。 ”如: “依山傍水”。 唐·王之涣·登鹳雀楼诗: “白日依山尽, 黄河入海流。 ” 2. 倚靠、 倚托。 如: “相依为命”。 史记·卷一一七·司马相如传: “长卿故倦游, 虽贫, 其人材足依也。 ”文选·曹操·短歌行: “绕树三匝, 何枝可依。 ” 3. 按照、 遵循。 如: “依次”、 “依样画葫芦”。 楚辞·屈原·离骚: “虽不周于今 之人兮, 愿依彭咸之遗则。 ” 4. 听从、 顺从。 如:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:yi 1. 靠著、 倚傍。 說文解字: “依, 倚也。” 如: “依山傍水”。 唐·王之渙·登鸛雀樓詩: “白日依山盡, 黃河入海流。” 2. 倚靠、 倚託。 如: “相依為命”。 史記·卷一一七·司馬相如傳: “長卿故倦游, 雖貧, 其人材足依也。” 文選·曹操·短歌行: “繞樹三匝, 何枝可依。” 3. 按照、 遵循。 如: “依次”、 “依樣畫葫蘆”。 楚辭·屈原·離騷: “雖不周於今 之人兮, 願依彭咸之遺則。” 4. 聽從、 順從。 如: “咱們就依著他的話吧!”… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — ★瑜伽十一卷十四页云:于出离时,正可凭仗;故名为依。 ★二解 瑜伽八十三卷十八页云:依者:谓五取蕴及与七种所摄受事。 即是父母及妻子等。 ★三解 杂集论十一卷十一页云:依者:谓转依。 舍离一切粗重,得清净转依故。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — 【의】 의지하다; 좇다; 우거지다; 편안 (히) 하다; 비유; 머릿병풍 人 (사람인) + 衣 (옷의) 人부 6획 (총8획) [1] [v] depend on; lean to [2] [v] follow; comply with; consent; yield up [3] [v] be tolerant to; forgive [4] according to; in the light of; judging by イ·エ·よる 孤立無依 (고립무의) 외롭고… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — yī (1) ㄧˉ (2) 靠, 仗赖: ~靠。 ~傍(a.依靠; b.摹仿, 多指艺术、 学问)。 ~恋。 ~偎。 ~存。 ~附。 归~。 (3) 按照: ~照。 ~旧。 ~据。 ~次。 (4) 顺从, 答应: ~从。 ~顺。 ~允。 (5) 亲密的样子: 有~其士 。 (6) 郑码: NSRH, U: 4F9D, GBK: D2C0 (7) 笔画数: 8, 部首: 亻, 笔顺编号: 32413534 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 의 의지할 8 strokes 인변+옷의 …   Korean dictionary

 • 依約 — (依約, 依约) 1.依據;沿襲。 《隋書‧王劭傳》: “採民間歌謠, 引圖書讖諱, 依約符命, 捃摭佛經, 撰為《皇隋靈感誌》, 合三十卷, 奏之。” 唐 元稹 《告祀曾祖文》: “今謹依約廟則, 每歲以二至、二分暨正旦, 與宗 積 彼此奉祀於治所。” 明 梅鷟 《尚書考异》: “出 孔 壁中者, 盡後儒偽作, 大抵依約諸經《論》《孟》中語, 並竊其字句而緣飾之。” 2.仿佛;隱約。 唐 劉兼 《登郡樓書懷》詩: “天際寂寥無雁下, 雲端依約有僧行。” 宋 晏殊 《少年游》詞:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 依约 — (依約, 依约) 1.依據;沿襲。 《隋書‧王劭傳》: “採民間歌謠, 引圖書讖諱, 依約符命, 捃摭佛經, 撰為《皇隋靈感誌》, 合三十卷, 奏之。” 唐 元稹 《告祀曾祖文》: “今謹依約廟則, 每歲以二至、二分暨正旦, 與宗 積 彼此奉祀於治所。” 明 梅鷟 《尚書考异》: “出 孔 壁中者, 盡後儒偽作, 大抵依約諸經《論》《孟》中語, 並竊其字句而緣飾之。” 2.仿佛;隱約。 唐 劉兼 《登郡樓書懷》詩: “天際寂寥無雁下, 雲端依約有僧行。” 宋 晏殊 《少年游》詞:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 依歸 — (依歸, 依归) 1.依托;依靠。 《書‧金縢》: “嗚呼!無墜天之降寶命, 我先王亦永有依歸。” 《後漢書‧光武帝紀上》: “維宗室列侯為 王莽 所廢, 先靈無所依歸, 朕甚愍之。” 宋 曾鞏 《越州趙公救災記》: “天子東向憂勞, 州縣推布上恩, 人人盡其力。 公所拊循, 民尤以為得其依歸。”徐特立《我和黨有歷史上不可分離的關係》: “馬日事變時, 左派渙散, 沒有組織, 在政治上失其依歸。” 2.尊奉;遵循。 唐 李翱 《謝楊郎中書》: “竊惟當茲之士, 立行光明,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.